หน้าแรก   ประมวลภาพกิจกรรม  
   ประมวลภาพกิจกรรม
   หน้า 1/4           
  
晋见旅游部长 春逢 信拉巴阿差
คุณวัฒนา ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย มอบโล่รอง# 2
คุณชูเดช สุขอร่าม ให้เกียรติมอบโล่ชนะเลิศ
คุณสุนทรี เลิศอักษรไพบูลย์
ผู้เข้าประกวดร้องเพลง คุณศศินภา เลขะวรรณ
ผู้เข้าประกวดร้องเพลง คุณจำเริญ พิงพิทยากุล
ผู้เข้าประกวดร้องเพลง คุณพีรวัช ฟูมณีโชติ
ผู้แทนจากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้เข้าประกวดร้องเพลง คุณไมค์ รจิตรบรรจง
ผู้เข้าประกวดร้องเพลง คุณทัศนีย์ แซ่เงียม
turtl3333333333333