หน้าแรก   ระเบียบชมรม  
    ระเบียบชมรม

 

หมวดที่ 1

เรียกข้อบังคับนี้ว่า "ข้อบังคับชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน พ.ศ. 2546"
ชื่อ "ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน" มีอักษรย่อว่า "ชม.จ"
เครื่องหมายชมรม เป็นรูปวงรี ภายในวงรีเป็นรูป "สองมือประสานกัน" หมายถึง ผนึกกำลังร่วมกัน สร้างความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน
ที่ตั้ง ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน 296/14 ซ. 14 ถนน พระราม 3 แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-291-1288 , Fax. 02-291- 1868
  
  หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นองค์กรรวม สร้างความสามัคคี และภราดรภาพ ในมวลมุคคุเทศก์ภาษาจีน
ร่วมกับสามคมมัคคุเทศก์อาชีพ ในการคุ้มครองสิทธิ และผลประโยชน์อันชอบธรรม ของมัคคุเทศก์ภาษาจีน
ส่งเสริมความสัพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับมัคคุเทศก์ และระหว่างมัคคุเทศก์ด้วยกัน
ยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมวิทยะฐนะแห่งวิชาชีพของมัคคุเทศก์
เป็นศูนย์เผยแพร่ข่าวสารระหว่างสมาชิก
เป็นตัวแทนของสมาชิกในการเรียกร้องความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และประสานกับหน่วยงานภาครั
บำเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนดูแลสวัสดิการ ระหว่างสมาชิก
  
  หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ

สมาชิกสามัญ คือ ผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ภาษาจีนทั่วไป ภายใต้ พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2546
สมาชิกวิสามัญ คือ ผู้มิได้เป็นมัคคุเทศก์ภาษาจีน แต่มีอาชีพอยู่ในวงจรเดียวกัน หรือเคยอยู่
กิตติมศักดิ์ คือ ผู้มีอุปการะคุณแก่ชมรม ซึ่งคณะกรรมการมีมติเชิญเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมโดยยกเว้นค่าสมาชิก
ฝ่ายทะเบียนจะนำใบสมัครของสมาชิก เข้าพิจารณาต่อที่ประชุมของคณะกรรมการ ถึงเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ของชมรม
สมาชิกทุกท่านจะสิ้นสุดลดลง ดังต่อไปนี้
เสียชีวิต
ลาออก
ค้างค่าชำระสมาชิก ติดต่อกันเกิน 60 วัน
ขาดคุณสมบัติตามข้อ 1-4
  
  หมวดที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

เข้าร่วมประชุมใหญ่
สมาชิกสามัญเท่านั้น จึงจะมีสิทธิสมัครเป็นคณะกรรมการบริหาร คณะทำงานของชมรมได้
เมื่อเป็นสมาชิกแล้จึงจะมีสิทธิออกเสียงเลือกกรรมการ
สมาชิกทุกท่านมีหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลชมรม เข้าร่วนกิจกรรมของชมรมที่จัดขึ้น ช่วยรักษาผลประโยชน์ของชมรม หลักฐานของสมาชิกที่ควรมีไว้ในทะเบียน
รูปถ่าย
บัตรประชาชน
บัตรมัคคุเทศก์
ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
สังกัดบริษัท
  
  หมวดที่ 5 ค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก

กำหนดค่าสมาชิกภาพเป็นแบบปีต่อปี การกำหนดปี 2546-2547 ที่ 800 บาท เริ่มวันที่ 14 มิถุนายน 2546 เป็นวันเริ่มต้นของสมาชิกชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน
ค่าสมาชิกจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานภาพการเงินของชมรม
  
  หมวดที่ 6 การประชุมใหญ่

กำหมดให้มีการจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง ตามมติที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน, เวลา
วาระหลักการประชุมใหญ่
รับรองและรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมทั่วไปที่ผ่านมา
แสดงงบดุลและบัญชี
เลือกตั้งกรรมการตามวาระ
เรื่องอื่นๆ ถ้ามี
   3.  การเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม

   4.  การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกออกเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิก

   5.  การออกเสียงให้ถือเสียงข้างมาก โดยหนึ่งสมาชิกต่อหนึ่งเสียง

   6.  กิจกรรมต่อไปนี้กระทำได้ก็แต่ที่ประชุมใหญ่เท่านั้น

เลือกตั้งคณะกรรมการทำงาน
การลงมติไม่ไว้วางใจกรรมการ และรับทราบการลาออกของกรรมการทั้งคณะ
การรับรองงบดุลบัญชี
แก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติม
การดำเนินการอันกระทบถึงส่วนได้ส่วนเสียของสมาชิก
  
  หมวดที่ 7 คณะกรรมการและการบริหาร

ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน มีโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 
  
  ประธาน  1 คน  
  รองประธาน  2 คน  
  เลขาธิการ  2 คน  
  เหรัญญิก    2 คน  
  ประชาสัมพันธ์  2 คน  
  ทะเบียน  2 คน  
  วิชาการ  2 คน  
  กรรมการตั้งแต  10 คนขึ้นไป   

หมวดที่ 8 ว่าด้วยการเงินและรายได้

      รายได้จากชมรมฯ ได้จาก

ค่าสมัครสมาชิก
การจัดกิจกรรมต่างๆ
ผู้สนับสนุน
      รายรับ - รายจ่าย จะมีการทำบัญชีทุกเดือน สามารถขอดูได้โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
  
  หมวดที 9 กิจกรรมและวิชาการ

    เปิดสอนสมาชิกที่ต้องการเรียน และเพิ่มพูนความรู้ภาษาจีน เปิดสอนภาษาจีนแก่ลูกหลานของสมาชิกเปิดศูนย์ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต     E-mail : Chinese.guide@hotmail.com
  
ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน
296/14 ซ. 14 ถนน พระราม 3 แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 
Tel 02-291-1288 , Fax 02-291- 1868 
 


 
turtl3333333333333