หน้าแรก   คณะกรรมการบริหาร  
    คณะกรรมการบริหาร
   

   
 

 

นรินทร์ เรืองวงศา
ประธาน
 
 
พีรวัช ฟูมณีโชติ  
รองประธาน

 

จำเริญ พิงพิทยากุล
เลขาธิการ

 ขนิษฐ์ รื่นรมย์ถาวรสม
เลขาธิการ


พรเพ็ญ ฟูมณีโชติ
เหรัญญิก

 


ลลิตา พิงพิทยากุล
เหรัญญิก


วันทนีย์ มาสุขสมบูรณ์
ทะเบียน

กมลวรรณ นิมิตถิรยนต์
ทะเบียน

สุวิมล มานะนาวิกผล
ทะเบียน

ดวงสุดา เดชส่งจรัส
ทะเบียน

อินทิรา แซ่ฟุ้ง
ประชาสัมพันธ์

อิทธิกร ชาญนนทวัฒน์
ประชาสัมพันธ์

จันทร์ฉาย พิพัฒน์ศิริลาภ
ประชาสัมพันธ์

อำไพ คุณากรธนัส
ประชาสัมพันธ์


สรัณย์ พู่เจริญ
ประชาสัมพันธ์


ชัยวัฒน์ พิงพิทยากุล
ประชาสัมพันธ์

พรทิพย์ อภิชัยเจริญวงศ์
ประชาสัมพันธ์

อดิศักดิ์ ชีวพิริยางกูร
ประชาสัมพันธ์

อาภรณ์ หิรัญธนกิจจากุล
ประชาสัมพันธ์

กมลพร ภคนิรันทร์
ประชาสัมพันธ

ประสิทธิ์ แซ่ฝู
ประชาสัมพันธ์

กิตติภูมิ พงษ์ภัทรถาวร
กรรมการ
 

ไชยอนันต์ เล็งผลพัฒนา
กรรมการ

ชินวงศ์ อัจนารัศมี
กรรมการ

สะดี เลิศกิจชุติมา
กรรมการ

ณัฐธวัช อธิบดีวงศ์
กรรมการ

อิทธิพงษ์ ศรีกนกสินธิ์
กรรมการ

กิตินัย สีอ่อน
กรรมการ

เอกชัย เอกวิริยโอภาส
กรรมการ

นภดล อร่ามพรรณสดใส
กรรมการ

คุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์
นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
 

คุณปัญญา เรืองวงศา
อาจารย์ ผู้อ่านข่าวภาษาจีน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์จีน

คุณวัฒนา เรืองแก้ว
อาจารย์ - ทนายความ


คุณคงศักดิ์ ก้องกิตติวงศ์
DS PRODUCT - OCEAN SEAFOOD


คุณอนุรักษ์ ฟูมณีโชติ
ประธานชมรมฯจีน ปี 2546 - 2550

ชัยกิจ คงสกนธ์
ที่ปรึกษา และประสานงานทัวร์จีน - ไต้หวัน


ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน
คณะกรรมการบริหารปี 2552 – 2554

 

ประธาน                                   นรินทร์              เรืองวงศา                      081-611 4886

 

รองประธาน                             พีรวัช                ฟูมณีโชติ                       081-489 1808

 

เลขาธิการ                                จำเริญ               พิงพิทยากุล                   081-751 5625

                                                ขนิษฐ์               รื่นรมย์ถาวรสม               085-075 3666

 

เหรัญญิก                                  พรเพ็ญ             ฟูมณีโชติ                       089-776 4376

                                                ลลิตา                พิงพิทยากุล                   081-830 9163

 

ทะเบียน                                   วันทนีย์              มาสุขสมบูรณ์                081-851 9818

                                                กมลวรรณ          นิมิตถิรยนต์                   081-815 5678

                                                สุวิมล                มานะนาวิกผล               081-910 6798

                                                ดวงสุดา            เดชส่งจรัส                     081-929 8734

 

ประชาสัมพันธ์                         อินทิรา              แซ่ฟุ้ง                            081-805 0128

                                                อิทธิกร              ชาญนนทวัฒน์               081-643 3566

                                                จันทร์ฉาย          พิพัฒน์ศิริลาภ                081-610 1738

อำไพ                 คุณากรธนัส                   081-927 8649

สรัณย์               พู่เจริญ                          081-425 2428

ชัยวัฒน์             พิงพิทยากุล                   081-621 3458

พรทิพย์              อภิชัยเจริญวงศ์              081-633 7778

อดิศักดิ์              ชีวพิริยางกูร                   086-310 8280

อาภรณ์             หิรัญธนกิจจากุล             081-632 6644

กมลพร              ภคนิรันทร์                      083-808 8893

ประสิทธิ์            แซ่ฝู                              087-924 4583

 

 

กรรมการ                                 กิตติภูมิ             พงษ์ภัทรถาวร                081-809 5406

ไชยอนันต์          เล็งผลพัฒนา                 081-936 5859

ชินวงศ์              อัจนารัศมี                      081-827 6218

สะดี                  เลิศกิจชุติมา                  081-905 5699

ณัฐธวัช             อธิบดีวงศ์                      081-804 6187

อิทธิพงษ์           ศรีกนกสินธิ์                    081-869 2487

กิตินัย                สีอ่อน                            081-455 8855

เอกชัย               เอกวิริยโอภาส                089-669 7679

นภดล               อร่ามพรรณสดใส            080-269 8908

 

ที่ปรึกษา                       คุณวิโรจน์          สิตประเสริฐนันท์                        081-913 0027

นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

 

คุณปัญญา เรืองวงศา                                         089-491 0909

อาจารย์ ผู้อ่านข่าวภาษาจีน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์จีน

 

คุณวัฒนา เรืองแก้ว                                             084-129 3131 

อาจารย์ - ทนายความ

 

คุณคงศักดิ์ ก้องกิตติวงศ์                                     081-733 8108

DS PRODUCT - OCEAN SEAFOOD

 

คุณอนุรักษ์ ฟูมณีโชติ                                          081-923 1188

ประธานชมรมฯจีน ปี 2546 - 2550

 

ชัยกิจ คงสกนธ์                                                   081-689 3689

ที่ปรึกษา และประสานงานทัวร์จีน - ไต้หวัน

 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|  
 
turtl3333333333333