หน้าแรก   แนะนำชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน  
    แนะนำชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน

 
  ประวัติความเป็นมาของชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน
ชมรมมัคคุเทศก์กาษาจีน ก่อตั้งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ การท่องเที่ยวของประเทศไทยที่กำลังเพื่องฟูในปี พ.ศ.2535  ขณะเดียวกันก็มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวจ้างคนต่างด้าวมาเป็นมัคคุเทศก์ และมีการขายค่าหัวให้มัคคุเทศก์  เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว โดยเฉพาะผู้ประกอบการทัวร์ไต้หวันที่จ้างชาวไต้หวันมาเป็นมัคคุเทศก์แทนคนไทย ขายค่าหัวสูงขึ้นเรื่อยๆ แข่งขันกันตัดราคาเพื่อแย่งทัวร์มาให้ได้มากที่สุด ผลักภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มัคคุเทศก์รับผิดชอบแทน ขณะนั้นพระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ก็ยังไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง จึงมีผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีนขึ้น  โดยมี คุณรัตนาภรณ์ วิมลนิธิพันธ์ ( เจ๊หลิน )คุณเจริญ วงศ์ปิยะเชษฐ์ชัย และ คุณกิตติภูมิ พงศ์ภัทรถาวร (คุณชาญ) เป็นผู้ขับเคลื่อนในการก่อตั้ง ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ โดยมี คุณแถกิงศักดิ์  สุวรรณทัต เป็นนายกสมาคมฯ ในขณะนั้น   
    คุณรัตนาภรณ์  วิมลนิธิพันธ์  เป็นประธานชมรมฯ คนที่ 1 มีที่ทำการชมรมฯ ชั่วคราว ตั้งอยู่ที่ คอนโดมิเนี่ยม ในซอยประชาราษฎร์บำรุง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  จุดประสงค์หลักเพื่อต่อต้านมัคคุเทศก์ต่างด้าว  ค่าหัว  และ  ผลักดันให้  ททท.  เร่งรัดการบังคับใช้ พ.ร บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์อย่างจริงจัง  

    คุณเจริญ       วงศ์ปิยะเชษฐ์ชัย    เป็นประธานชมรมฯ คนที่  2     
    คุณขวัญชัย    จริยทวีสิน            เป็นประธานชมรมฯ คนที่  3  
    คุณไพจิตร     จิรเรืองกุล            เป็นประธานชมรมฯ คนที่  4  
    คุณกิตติชัย     ภัทรกุลพิสุทธิ์       เป็นประธานชมรมฯ คนที่  5       
    คุณอนุรักษ์     ฟูมณีโชติ            เป็นประธานชมรม ฯ คนที่ 6 

ร่วมกับคณะกรรมการ มาบริหารชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีนอย่างเป็นระบบ  ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2546 มีการร่วมออกจับมัคคุเทศก์เถื่อนกับตำรวจท่องเที่ยวมากขึ้น มีสำนักงานที่ทำการของชมรมฯ จีน ตั้งอยู่ที่สวนลุมไนท์บาซาร์    
คุณนรินทร์  เรืองวงศา เป็นประธานชมรม ฯ คนที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกับทางการและองค์กรต่างๆ  อย่างสม่ำเสมอ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของทัวร์จีน และร่วมกันแก้ไขให้ดีขึ้นเป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และ มัคคุเทศก์ให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด  
ปี พ.ศ. 2547- 2549   ผู้บริหาร ชมรมฯ จีน  3 คนได้รับเลือกเป็น คณะกรรมการบริหารของ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ โดยมี คุณอนุรักษ์ ฟูมณีโชติ  เป็นอุปนายกสมาคม  คุณนรินทร์ เรืองวงศา เป็นเลขาธิการสมาคม และ คุณกิตติภูมิ พงศ์ภัทรถาวร เป็นกรรมการบริหา  และในปี พ.ศ. 2549- 2551
โดยมี คุณอนุรักษ์ ฟูมณีโชติ   และ คุณนรินทร์ เรืองวงศา เป็นอุปนายกสมาคม คุณกิตติภูมิ พงศ์ภัทรถาวร 
เป็นกรรมการบริหาร
ชมรมฯ จีน และ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ ได้ร่วมมือด้วยดีตลอดมา ร่วมทำกิจกรรมและมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะยกระดับสมาชิกให้ดีขึ้นเป็นศูนย์กลางเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสมาชิกมีบทบาทช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และ ช่วยปกป้องผลประโยชน์ของมัคคุเทศก์โดยรวม

 
turtl3333333333333