บริการ   บริการมัคคุเทศก์ภาษาจีน  
    บริการมัคคุเทศก์ภาษาจีน

 

 

ชมรม มีบริการมัคคุเทศก์อาชีพ และล่ามภาษาจีนกลาง กวางตุ้ง ที่มีประสบการณ์สูง หน่วยงานใดทีมีความประสงค์ต้องการจะใช้บริการ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่  08-1611-4886.08-9488-0468


 
turtl3333333333333