หน้าแรก   ประมวลภาพกิจกรรม  
   ประมวลภาพกิจกรรม
   หน้า 2/4          
  
คุณทรงศักดิ์ ศรีเคลือบ นายก สธทท. มอบรางวัล
คุณอินทิรา แซ่ฟุ้ง,คุณพรเพ็ญ ฟูมณีโชติ
คุณวิโรจน์ บรรยายเรื่อง "จรรยาบรรณมัคคุเทศก์ "
คุณนิพนธ์ และ คุณชินพรรดิ์ สัจจะพันธ์ตระกูล
คุณเด่นศักดิ์, คุณกิตินัย,และเพื่อน ๆ
คุณอดิศักดิ์,เพื่อนและคุณเลิศ
คุณสุชาญ,คุณชินวงศ์,คุณธงชัย และ คุณสกล
เพื่อนๆ มัคคุเทศก์ภาษาจีน
ลลิตา-พิชัย พิงพิทยากุล+ครอบครัว
คุณขนิษฐ์,คุณกมลวรรณ,คุณวรวิทย์+ครอบครัว
คุณก้อง,คุณสว่าง,คุณเสรี คุณสะดี
คุณจำเริญ พิงพิทยากุล+ครอบครัว
turtl3333333333333